Profil Murid Bakal Ganti Slip Peperiksaan UPSR

Dalam proses asimilasi sistem pendidikan negara di peringkat sekolah rendah ke arah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), pelbagai usaha dilakukan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan ianya dapat direalisasikan tanpa memberi tekanan yang maksimum kepada semua pihak yang terlibat.

Antara yang pembaharuan terkini yang bakal diperkenalkan adalah Profil Murid. Profil Murid adalah satu rumusan pencapaian di dalam semua aspek termasuklah pencapaian akademik, kesihatan dan kecenderungan seseorang murid.

Profil Murid ini akan diserahkan kepada ibu bapa ketika hari keputusan UPSR diumumkan. Jika dahulu, slip keputusan UPSR sahaja yang diterima oleh murid, namun ianya akan digantikan dengan Profil Murid ini.

Walaubagaimanapun, menurut sumber, Profil Murid untuk tahun 2017 hanya akan dikeluarkan oleh 100 buah sekolah transformasi kohort pertama seluruh negara pada hari pengumuman keputusan UPSR sebagai sekolah perintis.

Apa yang terkandung di dalam PROFIL MURID?

Apa tujuan PROFIL MURID?

Contoh PROFIL MURID
Pelaporan pentaksiran yang memperihalkan perkembangan dan pencapaian murid secara keseluruhan. Pelaporan ini berbentuk one-page reporting iaitu pelaporan ringkas, padat dan jelas.Kandungan di dalam PROFIL MURID

1. PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

Perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai berdasarkan Tahap Penguasaan murid dengan menggunakan pendekatan pertimbangan profesional (professional judgement) guru melalui pentaksiran formatif dan sumatif.
2. PENTAKSIRAN PUSAT (PeP)

PP adalah pelengkap kepada Pentaksiran Bilik Darjah, pencapaian murid dalam sesuatu mata pelajaran ditaksir secara sumatif untuk melihat penguasaan dan keupayaan intelek mereka di akhir satu program pembelajaran.
Untuk sekolah rendah, keputusan UPSR digunakan masa ini sehingga ianya benar-benar sepenuhnya diuruskan oleh pihak sekolah.
3. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

4. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

loading...