KSSR pupuk murid hadapi cabaran semasa

PUTRAJAYA 19 Dis. - Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) semakan 2017 diperkukuh dan disemak semula bagi memastikan kurikulum yang diterapkan sentiasa relevan dengan keperluan semasa serta sesuai dengan cabaran abad ke-21.

Ketua Sektor Dasar dan Penyelidikan, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Naza Idris Saadon berkata, pelaksanaan KSSR semakan 2017 bertujuan untuk memastikan murid dipupuk dengan etika dan ke­rohanian dalam diri mereka sebagai persediaan untuk masa hadapan.

Beliau berkata, melalui KSSR semakan 2017, murid akan dilengkapi dengan kemahiran bagi menghadapi cabaran yang sentiasa berubah dalam arus kemajuan dengan meng­aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terdapat dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM).

“Dalam tempoh pelaksanaan KSSR iaitu daripada 2011 hingga 2016, terdapat keperluan untuk menambah baik dan mengukuhkan kurikulum agar selari de­ngan saranan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, semakan itu juga telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan.

“Pelaksanaan KSSR semakan 2017 akan dilaksanakan secara ber­peringkat bermula dengan murid tahun 1 pada tahun hadapan, transformasi atau semakan dila­kukan ke atas kandungan, pedagogi dan pentaksiran,” katanya.
Menurut Naza Idris, kandu­ngan KSSR semakan 2017 disusun semula dan ditambah baik untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan kemahiran dan nilai yang releven dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21.

“Pedagogi menekankan kepa­da pembelajaran secara menda­lam melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang ber­asaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), fokus diberikan kepada pembelajaran berasaskan inkuiri, penyelesaian masalah, pembelajaran konteks­tual, pembe­lajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek dan pendekatan STEM.

Pentaksiran dilaksanakan da­lam bentuk sumatif dan formatif secara berterusan untuk memastikan perkembangan dan pencapaian pembelajaran murid secara berterusan.

Selain itu katanya, perkemba­ngan dan pencapaian sebenar tahap penguasaan murid direkod dan dilaporkan secara deskriptif kepada murid dan juga ibu bapa.

Naza Idris berkata, reka bentuk kurikulum yang disemak semula masih berasaskan kesepaduan melalui enam tunjang bagi melahirkan insan yang seimbang dalam aspek intelek, rohani, emosi, jas­mani dan sosial yang berfikiran krea­tif, kritis dan juga inovatif.

Menurutnya, kesepaduan anta­ra enam tunjang diambil kira di peringkat penggubalan kurikulum dan dijelmakan semasa pelaksanaan kurikulum dengan tunjang tersebut ialah komunikasi, perkembangan fizikal dan estetika, kemanusiaan, keterampilan diri, sains dan teknologi serta kerohanian, sikap dan nilai.

“Tunjang komunikasi memberi penekanan kepada proses meng­aplikasi kemahiran berinteraksi dalam bentuk lisan dan bukan lisan, perkembangan fizikal dan estetika memberikan penekanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan serta tunjang kemanusiaan yang menekankan kepada kajian dan penguasaan ilmu.

“Tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti dan kokurikulum, tunjang sains dan teknologi pula memberi penekanan kepada penguasaan ber­asaskan sains, matematik dan teknologi, manakala tunjang ke­rohanian terhadap sikap dan nilai untuk mengukuhkan penghayatan amalan agama,” katanya.

Dalam pada itu, beliau turut berharap KSSR semakan 2017 dapat dilaksanakan dengan baik disamping persediaan yang cukup rapi dilakukan oleh guru-guru di sekolah rendah, untuk tujuan itu juga murid-murid turut dibekalkan dengan buku teks yang baharu sesuai dengan perubahan yang telah dibuat.

“Bagi prinsip kurikulum sekolah rendah, KSSR (semakan 2017) masih lagi mengekalkan semua prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), prinsip ini dikekalkan kerana masih sesuai dan relevan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik. Oleh itu, pendekatan bersepadu menjadi tumpuan utama dalam penggubalan kurikulum,” katanya. UTUSAN

jobs from my.neuvoo.com

Post a Comment

0 Comments