Friday, 24 November 2017

Koleksi Semua Jawapan Untuk Kursus i-Think Secara Luar Talian (KiLT)


Seperti mana yang guru-guru telah dimaklumkan, Kursus i-Think Secara Luar Talian (KiLT) telah diaktifkan bagi menyambung kursus kaedah online yang telah ditangguhkan satu ketika dahulu.

Dengan bantuan dan usaha beberapa orang guru, satu koleksi jawapan untuk memudahkan guru-guru menyelesaikan kursus berkenaan telah dihasilkan.

Klik pautan dibawah untuk muat turun semua set jawapan bagi soalan KiLT ini

Muat Turun:
Set Jawapan Kursus i-Think Secara Luar Talian 2017
loading...

Thursday, 23 November 2017

Kejayaan Semua Murid Tahun 6 Perlu Diraikan Daripada Semua Aspek

Gambar hiasan
SAYA tertarik membaca beberapa artikel, komen dan pandangan yang ditulis dalam media cetak dan media sosial sejak kebelakangan ini berkaitan sistem pendidikan dan peperiksaan di negara kita.

Kenyataan awal yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin, tentang Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) yang akan diumumkan pada 23 November 2017 ini lebih menarik perhatian saya. Dalam kenyataan awal yang beliau berikan, dua perkara yang menarik perhatian saya ialah mulai tahun ini, keputusan UPSR tidak akan dilaporkan Gred Purata Sekolah (GPS) dan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP). Perkara ini sangat tepat pada masanya untuk mengelakkan berlakunya perbadingan dan persaingan yang tidak sihat dalam kalangan murid, guru, sekolah, daerah dan negeri.

Saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa kementerian sangat mementingkan pencapaian yang cemerlang murid-murid yang mengambil UPSR. Perkara ini memang digalakkan. Dalam mengejar kecemerlangan itu, GPS dan GPMP sahaja tidak boleh dijadikan kayu ukur untuk melihat kejayaan sekolah dan kemenjadian murid.Ukuran menyeluruh perlu diberikan terhadap pencapaian murid-murid melepasi tahap penguasaan minimum dalam semua mata pelajaran seperti yang dijanjikan melalui PPPM perlu diutamakan.

Kedua, beliau menjelaskan bahawa PPSR merupakan bentuk pelaporan baharu yang memberi penekanan dan perhatian terhadap empat jenis penilaian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan pada peringkat sekolah rendah, iaitu Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi), Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) serta Pentaksiran Altenatif Sekolah Rendah (PASR).

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang diperkenalkan pada tahun 1983 jelas menunjukkan hala tuju pendidikan di Malaysia, iaitu untuk memperkembang potensi individu murid secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Berdasarkan FPK ini, kita mempunyai harapan yang tinggi untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, semangat FPK diterjemahkan dengan memperlihatkan enam ciri murid yang menjadi aspirasi negara, iaitu murid berpengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, berkemahiran dwibahasa, beretika dan berkerohanian, serta mempunyai identiti nasional.

Berdasarkan FPK dan PPPM, kementerian seharusnya melihat secara teliti berkaitan kemenjadian murid. Kemenjadian murid dilihat melalui hasil keberkesanan proses persekolahan.Kualiti murid bukan sahaja dilihat dari segi pencapaian akademik berdasarkan keputusan UPSR semata-mata malahan dalam semua program dan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dijalankan oleh guru dan pihak sekolah. Melihat pencapaian cemerlang dalam UPSR telah terbudaya dalam masyarakat sehingga pada hari ini.

Menyentuh isu meraikan kejayaan murid dalam UPSR, adakah sesuai diiktiraf dan diraikan kejayaan mereka dalam empat atau enam mata pelajaran sahaja? Padahal, di sekolah selain Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil murid-murid diajar semua mata pelajaran seperti Pendidikan Islam/Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Kesenian.

Di samping itu, murid-murid juga diajar mata pelajaran tambahan iaitu, Bahasa Arab, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Semai. Manakala murid-murid berkeperluan khas mempelajari Bahasa Isyarat Komunikasi.

Dalam pendidikan di sekolah rendah, terdapat komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang bersifat formatif, iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. PBD dilaksanakan untuk semua mata pelajaran berdasarkan tahap penguasaan murid dan bukan untuk perbandingan antara murid. Guru menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran yang menepati kurikulum dan bersesuaian dengan tahap penguasaan murid. Kaedah pentaksiran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan tahap penguasaan murid dilaksanakan di dalam bilik darjah. PBD dapat dilaporkan melalui enam tahap penguasaan murid merujuk pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terdapat dalam mata pelajaran tersebut.

Dalam konteks pencapaian akademik, pada pandangan saya, pihak sekolah perlu meraikan kejayaan murid Tahun Enam dengan melihat pencapaian murid secara keseluruhan dalam semua mata pelajaran yang dipelajari dan tidak terbatas terhadap mata pelajaran yang diambil dalam UPSR sahaja.

Dalam konteks kegiatan kokurikulum pula, maklumat berkaitan penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum sama ada melalui aktiviti kelab/persatuan, sukan/permainan dan ekstrakurikulum juga perlu diberikan penghargaan atas kejayaan mereka. Prestasi yang baik serta kepujian dalam aktiviti kokurikulum yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan penglibatan, penyertaan dan pencapaian mereka dilaporkan menerusi PAJSK bagi setiapmurid.

Dalam PAJSK juga, pelaporan kecergasan fizikal murid berdasarkan tahap kesihatan diukur melalui ujian standard kecergasan fizikal (SEGAK). Ujian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pengetahuan dan amalan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berdasarkan tahap kesihatan yang optimum. Ujian SEGAK terdiri daripada Ujian Indeks Jisim Badan (BMI) dan Ujian Fizikal yang dilaksanakan di semua sekolah pada bulan Mac dan Ogos setiap tahun.

Melalui ujian SEGAK, kita akan mengetahui tahap kecergasan murid dan potensi mereka untuk terlibat dalam pelbagai kegiatan sukan dan permainan pada masa akan datang. Manakala Ujian Indeks Jisim Badan (BMI) memberi petunjuk yang jelas kepada semua pihak termasuk guru, ibu bapa, pihak pentadbir sekolah dan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tahap obesiti, potensi murid yang mungkin akan mencapai tahap obesiti tinggi dan murid yang pertumbuhan fizikal tidak normal. Maklumat ini akan membantu semua pihak untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi melahirkan murid yang normal pertumbuhan fizikal mereka.

Dalam UPSR, perhatian yang lebih penting diberikan adalah terhadap tahap penguasaan minimum murid dalam setiap mata pelajaran. Setiap tahun kita dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah besar murid Tahun Enam gagal mencapai tahap penguasaan minimum dalam mata pelajaran yang mereka pelajari sepanjang tempoh mereka berada di sekolah rendah.

Dalam UPSR, murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum ialah murid yang memperoleh gred ‘E’. Jumlah murid yang memperoleh gred ini dalam mata-mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggeris dan Matematik agak tinggi. Semua pihak termasuk pentadbir sekolah dan guru perlu memberikan perhatian terhadap kumpulan pelajar ini untuk diberikan pelbagai program untuk mempertingkatkan tahap penguasaan mereka dalam mata pelajaran yang dipelajari.

Dalam kontekes meraikan murid cemerlang, kebiasaannya kumpulan murid ini akan menjadi penonton sahaja. Mungkin mereka tidak cemerlang dalam akademik tetapi cemerlang dalam kegiatan kokurikulum. Mereka juga perlu diraikan. Sangat tidak adil untuk mewujudkan diskriminasi yang keterlaluan dalam kalangan murid seperti ini pada usia mereka yang terlalu muda.

Saya melihat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah yang baharu ini, memberikan perhatian terhadap Pentaksiran Psikometrik (PPsi). Penilaian ini dijalankan untuk mengumpul maklumat berkaitan tret psikologi murid, kebolehan semula jadi, kebolehan yang diperoleh, bakat, minat, kecenderungan dan sebagainya. Maklumat ini sangat berguna kepada guru untuk menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk semua murid. Ibu bapa boleh menggunakan maklumat ini untuk menentukan aliran pendidikan pada masa akan datang. Pada akhirnya boleh menentukan laluan kerjaya anak mereka. Pelaporan PPsi ini juga bersifat individu.

Dahulu kita kurang memberi perhatian terhadap murid-murid berkeperluan khas dalam memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada mereka. Dalam PPSR, saya melihat Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) juga diberikan perhatian. Perkara ini sangat baik. Pencapaian berkeperluan khas dilihat dalam enam bidang atau konteks utama iaitu kemahiran berkumunikasi dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kemahiran mengira, kemahiran hidup asas, kemahiran asas sains dan nilai-nilai murni kendiri dan bermasyarakat. Kejayaan yang dicapai oleh mereka seharusnya juga diberikan pengiktirafan dan diraikan.

Saya berpendapat, pihak sekolah perlu bijak dalam mengatur program meraikan kecemerlangan murid di sekolah mereka. Kecemerlangan akademik dan kokurikulum untuk semua murid sama ada murid normal atau murid berkeperluan khas perlu diberikan perhatian. Pengiktirafan terhadap kecemerlangan akademik semata-mata akan menyekat kemenjadian murid seperti yang dihasratkan dalam FPK dan PPPM.

Sumber: Mohd. Hazeman Zakaria


loading...

PAJSK nilai prestasi kokurikulum, UPSR murid

PUTRAJAYA 22 Nov. - Bermula pada tahun ini, sijil Pentaksiran Aktiviti Jas­mani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) akan dikeluarkan bersama-sama keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk menilai pencapaian kokurikulum murid sepanjang ber­ada di sekolah rendah.

Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kokurikulum dan Ke­senian Kementerian Pendidikan, Mohd. Rashid Mean berkata, pencapaian kokurikulum amat pen­ting kerana keputusan itu akan diambil kira untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).

Beliau berkata, terdapat tiga komponen utama yang dinilai oleh PAJSK iaitu pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Penglibatan, penyertaan dan pres­tasi murid di dalam tiga komponen itu akan dinilai dan direkodkan didalam Pentaksiran Ber­asaskan Sekolah (PBS).

“Keputusan murid dalam PAJSK akan dikeluarkan dalam sistem Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA), hanya dua prestasi terbaik daripada tiga komponen utama itu akan diambil kira untuk keputusan akhir. Melalui kaedah ini ibu bapa juga dapat melihat pencapaian kokurikulum anak-anak dengan lebih jelas.

Rashid Mean
“Pelaksanaan PAJSK teruta­manya melibatkan ekstra kurikulum dapat mewujudkan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat semasa atau di luar waktu persekolahan kepada murid yang terlibat. Kegiatan itu juga dapat membantu pembentukan peri­badi yang baik dalam kalangan pelajar,” katanya dalam sidang akhbar di sini semalam.

Yang hadir sama Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan, Kamariah Mohd. Yassin.

Menurut Mohd. Rashid, me­la­lui PAJSK turut diadakan program bagi mengukur tahap kecergasan dan kesihatan murid iaitu Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (Segak) dan laporan kecergasan itu juga akan di lampirkan bersama keputusan UPSR.

“Pada tahun ini, kementerian mengambil pendekatan untuk membuat pembaharuan dengan mengeluarkan Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah. Kebiasaannya murid tahun enam hanya memperolehi keputusan UPSR sahaja, namun kali ini mereka juga akan mendapat sijil PAJSK, Pentaksiran Psikometrik (PPsi), Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR),” katanya.

Mohd. Rashid berkata, PAJSK mula diperkenalkan di peringkat sekolah rendah mulai tahun 2014 manakala di sekolah menengah pada tahun 2012 merupakan lanjutan daripada Penilaian Kokurikulum yang secara rasmi diguna pakai bermula tahun 2006.

Katanya, penguatkuasaan ujian tersebut merujuk kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet pada 4 Mei 2005 yang memutuskan merit sebanyak 10 peratus diberikan untuk markah kokurikulum sebagai syarat utama kemasukan ke universiti awam.

“Pentaksiran Kokurikulum di sekolah meliputi tiga aspek utama iaitu penglibatan, penyertaan dan prestasi, semua aktiviti yang disertai pelajar berkenaan akan direkodkan bagi menggalakkan mereka mendapatkan skor setim­pal bagi penglibatan dalam akti­viti berkaitan.“Bagi menentukan pelajar sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum, peni­laian dilakukan pada setiap tahun sepanjang persekolahan. Pengli­batan yang direkodkan dalam PBS ini juga membekalkan rekod kepada kementerian untuk melihat sejauh mana penglibatan sukan di setiap sekolah,” katanya.

Mohd. Rashid berkata, keputusan pentaksiran akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa dan himpunan p­restasi sepanjang tempoh persekolahan iaitu bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember akan direkodkan melalui nilai gred kumulatif (GPA).

“Pencapaian murid akan diberikan mengikut gred iaitu A sehingga E, manakala murid yang tidak melaksanakan aktiviti akan direkodkan TL dalam keputusannya. A membawa maksud murid seorang yang aktif, komi­ted dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai.

“Keputusan B pula membawa maksud murid seorang yang aktif, komited dan menunjukkan minat yang memuaskan dalam aktiviti yang disertai, manakala C menunjukkan penglibtan dan penyertaan murid dalam aktiviti yang diserta adalah me­muaskan,” katanya.

Mohd. Rashid berkata, pen­taksi­ran mengenai PPsi bertujuan mengukur kebolehan pelajar secara tepat dan lebih mendalam dari segi minat, sikap, perso­naliti, kecenderungan, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah supaya potensi murid dapat diserlahkan secara optimum.

“PPsi bukan sahaja dapat mem­bantu pelajar berkenaan malah, ibu bapa dapat mengenal pasti potensi, kecen­derungan dan minat pelajar, sete­rusnya dapat merancang hala tuju pendidikan serta kerjaya mereka dengan lebih sistematik,” katanya.

Sumber : UTUSAN ONLINE

loading...

PPSR 2017 tunjuk prestasi baik

PUTRAJAYA 23 Nov.- Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) 2017 merumuskan murid darjah enam tahun ini secara keseluruhannya menunjukkan pencapaian baik.

Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin berkata, keempat-empat elemen diambil kira dalam PPSR menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan.

Beliau berkata, prestasi calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2017 menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu.

“Peratusan calon yang belum mencapai tahap penguasaan minimum iaitu gred E dalam semua mata pelajaran turun sebanyak 0.7 peratus iaitu 1.5 peratus pada tahun ini berbanding 2.2 peratus pada 2016.

“Peratusan calon mendapat semua A pada tahun ini meningkat iaitu sebanyak 8,958 calon berbanding 4,896 calon pada tahun 2016,” katanya dalam sidang akhbar pengumuman PPSR 2017 di sini hari ini.

Mengenai Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Amin berkata, prestasi yang baik dan kepujian dalam aktiviti kokurikulum ditunjukkan oleh sebilangan besar murid iaitu 24,612 memperoleh gred A, (302,018 gred B), (100,331 gred C), (10,598 gred D) dan 637 murid mendapat gred E.

“Bagi ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (Segak), sebanyak 40,957 murid berada pada tahap kecergasan sangat tinggi.

“Manakala bagi ujian Indeks Jisim Badan (BMI) memperlihatkan 268,314 murid mempunyai badan normal dan 58,294 murid pula mempunyai berat badan berlebihan,” katanya.

Selain UPSR dan PAJSK, dua elemen lain yang diumumkan dalam PPSR ialah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) selain Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PPSR) untuk murid berkeperluan khas. - UTUSAN ONLINEloading...

Wednesday, 22 November 2017

Ujian khas untuk semua murid bagi kemasukan ke SBP

Kuala Lumpur: Murid yang memohon untuk menyambung pelajaran ke sekolah berasrama penuh (SBP) perlu menduduki Ujian Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh (UKSBP) pada 11 hingga 15 Disember ini.

Ketua Penolong Pengarah Pengurusan Hal Ehwal Murid, Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Nor Azlina Abdul Rahim, berkata selain UKSBP yang pertama kali diperkenalkan itu, pemilihan juga akan berdasarkan merit dengan mengambil kira keempat-empat komponen dalam Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR).

Katanya, prosedur baharu itu diharap dapat melahirkan murid yang seimbang dalam semua aspek termasuk akademik, sahsiah diri dan pembabitan dalam pelbagai aktiviti.

"Semua pelajar layak untuk memohon, tetapi keutamaan diberikan kepada murid luar bandar dan miskin bandar. Pemilihan murid yang layak hanya akan dilakukan selepas murid menduduki UKSBP Disember ini."Pelajar yang sudah memohon perlu membuat semakan untuk mengetahui lokasi pusat bagi menduduki UKSBP mulai 30 November ini," katanya.

Semalam, Kementerian Pendidikan mengumumkan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) akan menjadi sebahagian daripada komponen PPSR dalam usaha mengurangkan tumpuan keterlaluan terhadap peperiksaan.

Selain UPSR, tiga komponen PPSR ialah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulam (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Sementara itu, syarat kemasukan pelajar Tingkatan Satu ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) 2018 masih kekal seperti tahun lalu, dengan keputusan minimum UPSR 3A dan 3B bagi pelajar dari Semenanjung, selain 3A, 2B dan 1C dari Sabah serta Sarawak.

Pengarah Bahagian Pendidikan Menengah MARA, Kamaruzaman Jaffar, berkata keutamaan turut diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah di luar bandar dan bandar, selain memenuhi kriteria lain seperti aktif dalam kegiatan kokurikulum dan bersedia mengikuti pelbagai program yang dianjurkan.

"Pemohon juga harus memiliki sahsiah diri yang positif, tahap kesihatan yang baik dan mampu menjalani program kecerdasan fizikal serta menjawab Online Self-Assessment (OLSA) dalam tempoh yang ditetapkan," katanya.

Sumber: Berita Harian


loading...

Guru perlu pastikan pelajar berisiko cicir kekal hingga tamat sekolah

KUALA LUMPUR - Guru perlu memastikan pelajar berisiko cicir supaya kekal bersekolah sehingga tamat pengajian di tingkatan lima.

Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanathan berkata, pihak kementerian telah pun menyediakan garis panduan bagi membantu guru memastikan pelajar kekal bersekolah.

"Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan inisiatif khusus dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu Peningkatan Akses daripada peringkat Prasekolah hingga Menengah Atas.

"Pihak kementerian telah pun menyediakan Garis Panduan Mengurus Murid Berisiko bagi membendung masalah terbabit," katanya dalam sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat, hari ini.

Beliau berkata demikian ketika dituntut Dr Azman Ismail (PKR-Kuala Kedah) menyatakan jumlah pelajar keciciran daripada sekolah rendah hingga menengah di seluruh negara sejak tiga tahun kebelakangan ini.

Menurut Kamalanathan lagi, peratus keciciran murid sekolah rendah di Semenanjung Malaysia adalah antara 0.26 hingga 0.74 peratus bagi 2014 hingga 2016.

Kadar di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan antara 0.05 hingga 0.10 peratus.

Keciciran murid sekolah menengah bagi tahun sama pula mencatatkan purata 1.09 hingga 3.59 peratus di Semenanjung Malaysia.

Peratus keciciran murid sekolah rendah di Semenanjung Malaysia ialah antara 0.26 hingga 0.74 peratus bagi 2014 hingga 2016.

"Kadar Di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan antara 0.05 hingga 0.10 peratus.

"Keciciran murid sekolah menengah bagi tahun sama pula mencatatkan purata 1.09 hingga 3.59 peratus di Semenanjung Malaysia," katanya lagi.loading...

Bapa kongsi kisah pilu ketika pengumuman UPSR, setuju tindakan KPM

Gambar hiasan via Amboii
Di kala Kementerian Pendidikan melaksanakan tranformasi pengumuman keputusan UPSR, seorang bapa berkongsi penglamannya yang bersetuju dengan tindakan terbaru daripada pihak kementerian tersebut. Jom ikuti kisah saudara Ammar Kamilin di bawah:

Saya terbaca sebaran poster kenyataan Dato Seri Mahdzir Khalid, Menteri Pendidikan Malaysia. Beliau berpesan supaya pada hari keputusan UPSR diumumkan, tidak perlu diadakan majlis khas meraikan pelajar cemerlang 6A sedang ratusan calon murid UPSR lain hanya memerhatikan dengan perasaan diri mereka tidak dihargai.

Betapa saya merasai pengalaman 'getir' itu sebelum ini. Bukan sebagai murid. Tetapi sebagai bapa.
Pada hari itu, subuh lagi isteri sudah berpesan,

"Abang, nanti jangan lupa datang sekolah. Zulfa ambil UPSR hari ni."

Saya hanya angguk dan senyum. Mana mungkin saya lupa.

Kali pertama dalam hidup anak sulung menerima keputusan peperiksaan besar.

Pagi itu, saya ke pejabat dulu. Rakan sepejabat pelik melihat saya masih berlegar-legar di meja.

"Encik Ammar tak pergi ambil result anak?"

"Relakslah. Bukannya keputusan keluar terus. Menteri umum dulu, baru result boleh ambil."

Terus menyambung kerja-kerja yang sedang menunggu.

Henfon berpusing di meja diiringi deringan lagu lembut.

"Abang, dah gerak dari ofis belum?"

"Belum. Baru nak gerak." Sambil menolak kerusi merapat ke meja.

"Result dah boleh tengok online. Tapi Ryn tak berani nak tengok. Kalau abang nak tengok, tengoklah. Tapi jangan beritahu Ryn."

Lif dari tingkat 7 turun ke B1 hari itu terasa sangat perlahan. Jantung berdegup lain dari biasa. Detak dan berombak seperti berlari.

Ya, saya gugup.

Zulfa sederhana saja di sekolah. Dari darjah 1 hingga 6, sering juga berpindah kelas. Pernah merasai kelas tertinggi semasa darjah 5, tetapi turun ke kelas kedua untuk menghadapi UPSR.

Tiada apa yang istimewa pada pencapaian. Jarang dia menerima anugerah akademik. Tetapi saya tidak boleh menyangkal seperkara. Dia anak rajin dan tak banyak soal. Diminta belajar, dia belajar. Diminta menolong kerja di rumah, dia menolong.

Walaupun akademik sederhana, tidak pernah saya rasa mahu memarahi Zulfa.

Dalam perjalanan balik dari sekolah selepas KAFA, dia akan tertidur kepenatan di dalam kereta.

Sampai saja di rumah, terus mandi dan menyelesaikan kerja-kerja sekolah tanpa disuruh.

Tiba maghrib, dia berhenti solat sendiri.

Selepas makan malam, sambung semula menyiapkan kerja sekolah.

Ada hari, apabila tiada kerja sekolah, dia menilik jadual belajar di dinding dan terus membuat latihan dalam buku aktiviti. Tanpa suruh.

Ada masa, dia minta saya mengajar apa yang sukar dia fahami. Tanpa sedar, kadang-kadang saya tertidur atas katilnya. "Abah, Zulfa nak tidur." Saya melihat jam dinding, pukul 12 malam.

Hari minggu, dia selalu memujuk rayu minta untuk belajar di rumah kawan. Jika tidak diizin, monyok sepanjang hari.

Bukan kami tak sokong, tetapi jarak rumah ke Putrajaya bukannya dekat. Rasanya, cukup setiap hari, abah mama berulang alik untuk kerja. Tidak betah rasanya hari minggu masih memandu jauh.

Tapi rajuknya sebentar. Sedang kami leka, dia sudah di dalam bilik, belajar sendiri.

Untuk anak yang begini, apa lagi mahu saya paksa.

Lalu, fahami saja jika saya gugup pagi itu.

Sebagai bapa, saya boleh menerima apa saja. Dengan usaha Zulfa, saya tidak menyesal apa-apa. Saya sudah melihat prosesnya. Hasilnya hanya bonus bagi saya.

Tetapi dia. Bagaimana dia?

Bukankah di mana-mana pun orang berkata, usaha tangga kejayaan. Mudah fahamnya, berusaha, pasti berjaya. Jika sudah usaha, tetapi tidak berjaya?

Saya tinggalkan soalan itu begitu saja. Kerana berjaya itu luas tafsirannya.

Lagipun, beberapa minggu sebelum itu, Zulfa pernah berbincang hati ke hati dengan saya. Dia sudah usaha, dia terima saja apa keputusannya. Ketika itu saya sudah lega. Harapnya apabila hari itu tiba, dia benar-benar kota apa dikata.

Ikon Google Chrome di henfon saya sentuh dan biarkan 'loading'. Alamat url yang disebut isteri saya taipkan satu persatu. 'Enter'. Paparan telah tersedia. Masukkan no. IC dan angka giliran, keputusan dipaparkan.

Lama saya duduk dalam kereta yang enjinnya telah dihidupkan. Sungguh saya tidak kecewa. Tidak. Saya sedang mencongak-congak bagaimana mahu berhadapan Zulfa. Apa yang saya lihat terpapar di skrin sudah saya redhakan. Sekarang ini, ayat apa mahu saya ucapkan nanti.

"Abang, guru besar belum balik dari pejabat PPD untuk ambil keputusan. Tapi Ryn dengar 'result online' dah keluar. Abang dah tengok?"

"Dah." Perlahan dan bergetar. Isteri, dari intonasi saja sudah terbaca di hati apa yang saya cuba sampaikan dari getar itu.

"Allah bang..." Itu saja yang terungkap dari mulut isteri selepas saya didesak untuk memberitahu keputusannya. Aneh juga wanita bergelar ibu. Satu masa dia berpesan seperti tak mahu peduli. Tidak lama dia pula mendesak untuk mengetahui.

Ketika itu, saya seperti baru memahami apa perasaan seorang doktor yang sudah tahu pesakitnya menghidap kanser tahap 4 dan didiagnos sukar untuk diubati lagi. Perasaan mahu mengkhabarkan berita itu, seperti pedih menoreh dada.

Dari jauh, saya mendengar pengumuman nama anak-anak bertuah yang memperoleh 5A. Menaiki tangga menuju dataran sekolah, terhidang di hadapan saya deretan anak-anak yang sedang duduk beratur menunggu nama masing-masing dipanggil.

Saya mencari kelibat Zulfa dan menangkap dia sedang bergelak ketawa mengusik rakan-rakan dalam barisan yang berada sedikit ke tengah.

Dia sedang enak ketawa dan hati saya pula sedang mendung. Dia masih belum tahu keputusan, sedangkan saya masih gagal menemui kata terbaik mahu diungkapkan.

Zulfa terpaling ke arah saya, melambai-lambai dan menunjukkan ibu jari tanda bagus. Itu keyakinan dia ketika itu.

"Ya Allah, teruji sungguh hati ini hari ini." Saya hanya mampu bersandar pada dinding.

Selepas menamatkan bercakap dengan ibu seorang pelajar, isteri datang merapati, "Bang, tengok Zulfa tu bang. Dia seronok lagi tu. Tak tahu apa. Kesiannya dia bang." Mata isteri mula berair.

Saya memerhati Zulfa dari jauh. Kepalanya terdongak-dongak menanti namanya dipanggil. Sesekali dia bertanya kawan hadapan, nama siapa yang disebut apabila tidak dapat mendengar dengan jelas.

Kawan sekeliling yang tadi ramai, sudah mula bangun seorang demi seorang meninggalkan dia. Yang dapat 4A sudah. Yang dapat 3A sudah. Sedang diumum mereka yang 2A. Dia mula gelisah.

"Allah, Allah, Allah..." Itu saja mampu saya dalam hati. Kau takkan mampu untuk pandang wajah dia yang sedang menanti itu.

Zulfa memandang saya dari tempat duduknya. Kali ini, pandangannya tidak seceria dan bercahaya seperti awal tadi. Dia seperti sudah mengagak sesuatu. Jika kau pernah lihat wajah anak yang sedang bersalah, itulah wajah Zulfa ketika itu. Cuma kali ini, dia tidak salah, dia tidak berbuat apa dosa pun. Dan itu yang menyebabkan airmata seorang ayah hampir tumpah.

Sebaik saja slip peperiksaan bertukar tangan, barulah wajah putih tadi mula merah. Saya membiarkan saja dia memilih bahu siapa yang mahu dipinjam. Ternyata bahu yang diperlukan adalah ibu. Berlaku drama airmata yang kehilangan skrip. Tiada sebarang kata-kata, hanya pelukan penuh emosi hiba.

Saya berjaya mengawal 'ego' seorang lelaki pada pagi itu hanya untuk menanti akhirnya airmata itu tumpah pada waktu berdoa selepas solat maghrib berjemaah.

"Ya Allah, kami bersyukur dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami ya Allah. Selepas segala usaha, jika ini yang kau berikan pada kami, penuhkan hati kami dengan rasa cukup ya Allah. Tidak ada kuasa yang mampu memberi bahagia melainkan engkau ya Allah.

Tanpa dirancang, saya berpaling ke belakang dan menitipkan doa khusus untuk Zulfa ketika itu.

Ya Allah, Zulfa sudah berusaha sebaiknya ya Allah. Dia sudah redha dengan hasil yang diperolehi ya Allah. Kau kuatkanlah hatinya ya Allah. Jangan kau padamkan api semangatnya yang mahu terus menimba ilmu-Mu ya Allah.

Sesungguhnya, kami sangat LEMAH ya Allah.... "

Sebut saja perkataan LEMAH, serentak itu juga, jatuh habis airmata yang dari pagi diempang. Saat itu, sebagai bapa, betapa saya sedar, sekalipun kau manusia boleh berusaha tanpa batas masa, menghimpun segala kepandaian manusia, merancang strategi 'pasti berjaya', apabila akhirnya Allah putuskan begitu, maka begitulah! Kau tidak akan berdaya. Kau selemah-lemah manusia.

Lama saya terhenti. Jelas ada esak tangis juga di belakang saya. Ya, ego manusia jatuh. Mana lagi mahu meminta pertolongan jika bukan dari-Nya.

Saya serahkan sepenuhnya urusan untung nasib persekolahan anak saya seterusnya pada Allah.

Ketika itu, baru terasa betapa nikmatnya hati yang bulat sepenuhnya, lillahi taala.
____________________________________________

Alhamdulillah... Selepas satu tahun, saya mula nampak mengapa Allah menyusun apa yang berlaku sedemikian rupa. Di sekolah menengah, Zulfa sangat berbeza dari dia yang saya kenal di sekolah rendah sebelum ini. Potensinya dicungkil dalam pelbagai bidang. Mendapat rakan-rakan sekolah yang bagus akhlak. Dia seperti tidak terkesan langsung dengan apa yang berlaku tahun sebelumnya.

Saya lega.

Cukuplah sekali itu. Saya memang berharap keputusan peperiksaan tidak lagi diumumkan sedemikian rupa. Serahkan saja keputusan peperiksaan mengikut nama kepada anak murid dan biarkan mereka membaca sendiri keputusan mereka. Mana yang keputusannya cemerlang, sekolah boleh raikan dalam satu majlis khas buat mereka kemudian dari itu. Tidaklah murid lain yang menunggu terpinga-pinga.

Tidak mahu lagi ada bapa atau ibu lain yang merasai apa yang saya rasa.

Siapa rakan di KPM, sampaikan salam pada YB Menteri. Saranan beliau saya hargai.

Ammar Kamilin
Tidak kuat melihat anak-anak berduka.


loading...

Sistem penjawatan sektor awam perlu dirombak

Imej via Antarapos
KUALA LUMPUR 21 Nov. - Sistem penjawatan sektor awam yang disifatkan sudah lapuk perlu dirombak dengan segera bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Timbalan Presiden Majlis Profesor Negara (MPN), Prof. Dr. Kamaruddin M. Said berkata, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) perlu melihat semula struktur kerjaya negara yang masih mengikut era 1960-an.

“SPA perlu mengubah dengan memberi daya tarikan baharu kepada graduan STEM dengan memberi ganjaran yang menarik.

“Secara rasionalnya, tidak ada orang di dunia ini yang bersedia untuk menyusahkan diri untuk merebut pekerjaan yang tidak memberi sebarang ganjaran yang baik,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri Kongres Kebangsaan STEM Majlis Profesor Negara di sini hari ini.

Yang turut hadir Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Madius Tangau dan Pengerusi MPN, Tan Sri Prof. Zakri Abd. Hamid.

Sumber- UTUSAN ONLINE


loading...

Kurikulum sekolah disemak setiap lima tahun

KUALA LUMPUR - Kerajaan akan melaksanakan semakan terhadap kurikulum sekolah rendah dan menengah bagi setiap lima tahun, kata Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanathan.

Beliau berkata langkah itu bagi memastikan kurikulum sedia ada ditambah baik dan kekal relevan dengan kehendak semasa.

“Kurikulum sedia ada memberi penekanan kepada aspek ilmu, amali, amalan dan penghayatan dan pembudayaan,” katanya menjawab pertanyaan tambahan Dr Mansor Abdul Rahman (BN-Sik) mengenai perkara berkenaan pada persidangan Dewan Rakyat di sini, hari ini.

Dalam pada itu, Kamalanathan berkata hanya 0.12 peratus daripada 5.1 juta pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara terlibat dalam keruntuhan moral atau kebejatan sosial remaja seperti berjudi, mencuri, mengancam guru dan murid, peras ugut dan gangsterism.

Sementara itu, menjawab soalan tambahan Nasrudin Hassan (PAS-Temerloh) mengenai pengembangan modul tahfiz ke sekolah lain, beliau berkata Kementerian Pendidikan juga mempunyai cadangan untuk memperkenalkan modul tahfiz dan vokasional di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA).

Sumber- Bernama


loading...

Tuesday, 21 November 2017

Sekolah akan kendali PT3 sepenuhnya tahun hadapan

PUTRAJAYA: Kementerian Pendidikan bercadang memberi kuasa kepada sekolah untuk melaksanakan sepenuhnya Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), tahun depan.

Ketika ini, Lembaga Peperiksaan menggubal soalan PT3 yang dipanggil soalan berpusat.

Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr Amin Senin, berkata cadangan itu berdasarkan kajian yang mendapati Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana tumpuan terlalu diberikan kepada pencapaian akademik.

Katanya, cadangan itu diharap dapat membantu guru untuk menyediakan pelan pembelajaran individu, sekali gus menjayakan pembangunan kemenjadian pelajar.

"PT3 bukanlah peperiksaan yang mengeluarkan sijil seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) walaupun soalan bagi setiap mata pelajaran disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

"Kementerian sedang menjalankan satu kajian bagi mencadangkan supaya peperiksaan ini diserahkan kepada sekolah untuk melaksanakan PT3 dan tiada lagi soalan berpusat," katanya ketika ditemui selepas taklimat media, di sini hari ini.

PT3 diperkenalkan pada 2014 bagi menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) selaras dengan pelaksanaan PBS, bertujuan mengurangkan tumpuan keterlaluan terhadap peperiksaan.


loading...

Tiada lagi pengumuman calon paling banyak 'A' dalam UPSR

PELAPORAN Pentaksiran Sekolah Rendah yang akan diumumkan Khamis ini, bukan berdasarkan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) semata-mata, sebaliknya turut membabitkan tiga komponen lain dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

Berbeza berbanding tahun sebelum ini, keputusan UPSR 2017 akan mengambil kira pentaksiran bilik darjah (PBD); pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum (PAJSK) serta pentaksiran psikometrik (PPsi).

Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr Amin Senin berkata, pelaporan itu tidak hanya mengambil kira banyak mana calon mendapat A dalam semua subjek, tetapi tiga komponen berkenaan turut diambil kira untuk melihat pencapaian murid secara keseluruhan.

"Setiap murid adalah unik, kita cuba untuk 'memanusiakan' murid hingga mencapai tahap penguasaan yang minimum, jadi sudah tiba masanya untuk kita supaya tidak lagi menumpukan kepada kecemerlangan murid berdasarkan keputusan akademik, tetapi pencapaian mereka secara holistik sebagai seorang insan.

"Selain akademik, perkara lebih penting adalah pembangunan karektor, kemenjadian murid dan menyediakan persekitaran pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang menyeronokkan," katanya pada sesi taklimat kepada media berhubung pengumuman keputusan UPSR 2017 di Putrajaya, hari ini.

ADVERTISING

Amin berkata, kementerian percaya pembelajaran yang menyeronokkan juga membolehkan guru mengajar tanpa tekanan, sekali gus mampu melahirkan murid lebih cemerlang.

Menurutnya, pada hari keputusan diumumkan guru akan memberi penerangan lanjut berhubung pencapaian anak mereka dalam akademik dan pentaksiran yang dilakukan sepanjang enam tahun di peringkat sekolah rendah.

"Menerusi pendekatan ini, tiada lagi perbandingan mengikut negeri dan daerah kerana Gred Purata Sekolah (GPS) dan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) yang selama ini menjadi bebanan kepada guru dihapuskan.

"Guru akan memantau murid dalam segenap aspek berbanding menekankan kepada akademik semata-mata dan proses melahirkan murid berkualiti atau kemenjadian murid akan lebih mudah," katanya.

Ditanya mengenai peluang untuk murid memasuki Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Maktab Rendah Sains MARA, Amin berkata, permohonan secara dalam talian sudah ditutup dan murid yang ingin memasuki sekolah berkenaan perlu menjalani satu lagi ujian khas.

"Menerusi pendekatan ini juga, keputusan 6A bukan syarat mutlak masuk ke SBP, sebaliknya murid yang mendapat 4A juga turut berpeluang," katanya.

Menerusi PBS, pentaksiran dilaksanakan semasa PdP dengan merujuk kepada dokumen standard Kurikulum dan Pentaksiran (DKSP) untuk melihat tahap penguasaan pembelajaran murid.

Tujuan pentaksiran dibuat untuk pembelajaran, sebagai pembelajaran dan mengenai pembelajaran menggunakan pelbagai jenis intrumen.

Sementara, melalui PAJSK murid ditaksir melalui SEGAK- Standard Kecergasan Fizikal bagi mengukur tahap kecergasan; Indeks Jisim Badan (BMI)- bagi merekod tinggi dan berat badan sebagai satu indikator kesihatan; Sukan-penyertaan sukan dan pencapaian sukan di sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa.

Murid juga ditaksir dalam Kokurikulum- penyertaan dan pencapaian dalam persatuan, unit beruniform dalam persatuan, unit beruniform di peringkat sekolah, negeri, negara dan antarabangsa, manakala ekstrakurikulum- penyertaan secara sukarela dalam dan luar negara di sekolah serta di dalam dan luar negara.

Menerusi pentaksiran PPsi dibuat untuk melihat kecenderungan murid dalam bidang yang diminati untuk murid arus perdana, dalam bidang muzikal, kinestetik, interpersonal, lingustik, logik matematik, eksistential, naturalis, intrapersonal, dan visual ruang.

Sementara, PPsi untuk murid berkeperluan khas (MBK) dibuat menerusi Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) untuk mengukur pencapaian murid melalui pendekatan pentaksiran bersepadu dalam situasi sebenar keperluan murid.


loading...

Ibu bapa perlu faham, A bukan segala-galanya dalam UPSR - KPPM

PUTRAJAYA 21 Nov. - Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) yang akan diumumkan Khamis ini merupakan satu laporan menyeluruh terhadap pelajar yang meliputi empat komponen utama dan bukannya Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) semata-mata.

Empat komponen tersebut akan menentukan kedudukan seseorang pelajar dalam sistem pendidikan negara ialah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi).

Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin berkata, semua pihak terutama ibu bapa perlu memahami bahawa bukan hanya mendapat A dalam semua peperiksaan yang diambil tetapi penilaian yang dibuat terhadap anak mereka meliputi pelbagai aspek supaya mereka dapat melihat keunikan yang ada pada pelajar terbabit.

“Kementerian Pendidikan mahu menekankan kepada pembangunan sahsiah pelajar kerana setiap pelajar ini adalah unik dan berbeza. Inilah dia pendidikan yang sebenar dan mahu pelajar belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak berasaskan kepada peperiksaan semata-mata.

“Jika kita lihat di luar negara, dalam tempoh enam tahun murid-murid di alam persekolah hanya ditekankan tentang aspek sahsiah semata-mata dan inilah yang kita mahu laksanakan,” katanya pada taklimat media berhubung pengumuman keputusan PPSR 2017 di sini hari ini.

Amin menjelaskan, pengumuman yang akan dibuat nanti adalah pencapaian minimum yang berjaya dikuasai berdasarkan empat komponen yang telah dinilai terhadap pelajar terbabit termasuk kecederungan pelajar terhadap bidang tertentu.

“Kita tidak lagi membuat pengumuman atau memberitahu berapa banyak pelajar mendapat A dalam subjek yang diambil, sekolah yang paling cemerlang atau negeri yang paling bagus kerana ini adalah pembaharuan yang ingin kita laksanakan,” jelas beliau.

Ditanya mengenai syarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Amin menjelaskan, semua pelajar boleh membuat permohonan dan satu ujian berasingan akan dibuat namun keputusan UPSR juga akan digunakan sebagai sebahagian daripada syarat permohonan.

Sumber - Utusan Online

loading...

Gred gaji Guru Besar, Penolong Kanan dibawa ke Kabinet

IPOH 21 Nov. - Isu gred gaji pentadbir sekolah rendah khususnya Guru Besar dan Penolong Kanan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet Jumaat ini.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau sendiri akan membawa hasrat Guru Besar dan Penolong Kanan mengenai tangga gaji mereka ketika ini.

Menurut Ahmad Zahid, meskipun berdepan kemungkinan profesion lain akan turut menuntut perkara sama, namun demi profesion perguruan, beliau tetap akan membawa perkara tersebut di Kabinet.

“Kabinet akan bersidang Jumaat ini. Saya berjanji akan bawa hasrat guru-guru. Secara rasionalnya apabila minta naik gred guru, sektor lain pun akan minta perkara sama. Kita akan tengok, tapi beri keutamaan pada guru,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap ketika merasmikan Konvensyen Perdana dan Persidangan Perwakilan Majlis Guru Besar Negeri Perak Kali Ke-30 di sini hari ini.

Yang turut hadir, Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk P. Kamalanathan; Menteri Besar, Datuk Seri. Dr. Zambry Abd. Kadir; Yang Dipertua Majlis Guru Besar negeri Perak, Rustam Affandy Abdul Aziz dan Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Mat Lazim Idris.

Sumber- UTUSAN ONLINE

loading...

Monday, 20 November 2017

Kementerian akan usul kerajaan beri cuti bersalin 30 hari

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mengusulkan kepada kerajaan agar golongan bapa diberi cuti paterniti 30 hari berbanding tujuh hari sekarang.

Timbalan Menterinya Datuk Azizah Mohd Dun berkata langkah itu bagi membolehkan golongan bapa memainkan peranan yang lebih besar termasuk membantu tugas isteri di rumah selain merapatkan ikatan kekeluargaan.

“Kebanyakan bapa sekarang terutama bapa muda mahu bersama-sama menjaga anak mereka dari awal bagi mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan. Hubungan yang kuat dapat membuatkan anak-anak merasa selamat kerana mereka mempunyai tempat untuk mengadu,” katanya kepada pemberita selepas melancarkan Pameran Foto ‘Swedish Dads and Malaysian Dads’ di Kuala Lumpur hari ini.

Azizah juga berkata ibu bapa di negara ini boleh belajar daripada sistem kekeluargaan di Sweden yang mengetengahkan peranan bapa dalam sesebuah keluarga, khususnya pada aspek mendidik anak.

“Menerusi pameran ini kita dapat memberi kesedaran serta memperkasakan kaum wanita iaitu tanggungajawab menjaga anak tidak terletak pada kaum ibu sahaja dan bapa juga berperanan penting dalam mendidik anak mereka,” katanya.

Pameran itu yang dianjurkan oleh IKEA Malaysia, Kedutaan Sweden di Malaysia serta Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara turut menampilkan satu siri foto oleh jurugambar Sweden Johan Bavman yang merakam detik-detik harian 11 bapa bersama anak-anak kecil mereka di rumah.

Pemilihan foto bapa-bapa Malaysia pula dibuat menerusi pertandingan ‘Malaysian Dads Photo’ yang dilancarkan bulan lepas oleh IKEA dan Kedutaan Sweden bersempena penguatkuasaan polisi cuti paterniti bergaji selama sebulan oleh IKEA.

Sementara itu, Pengarah Kelestarian dan Komunikasi IKEA Asia Tenggara Lars Svensson berkata cuti paterniti bergaji itu terpakai kepada semua cawangannya di seluruh Asia Tenggara bagi membolehkan golongan bapa turut menjaga bayi yang baharu dilahirkan.

Pameran itu berlangsung di Balai Seni Lukis Negara di sini sehingga 31 Mac tahun depan.

-Bernama

loading...

Rai Murid UPSR secara menyeluruh


Kuala Lumpur 19 Nov: Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahdzir Khalid mengingatkan guru supaya meraikan segala usaha pelajar yang menerima keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) secara keseluruhan, bukan secara berpilih atau berkumpulan.

Menurut Mahdzir, hal ini kerana kejayaan mendidik tidak dapat dilihat dalam tempoh yang singkat tetapi merupakan satu perjalanan yang panjang ke arah kemenjadian murid yang holistik.Rai


loading...

‘Bring back English-medium schools’

Image via Free Malaysia Today
JOHOR BARU: Eight out of 10 Johoreans want the return of English-medium government schools and a “one school for all concept”, according to a survey.

According to the survey published by ISEAS-Yusof Ishak Institute in Singapore titled “Johor Survey 2017: Views on Identity, Education and the Johor Royal Family”, 82% of respondents supported the move to bring back English-medium schools.

The survey showed that support was strong across all demographic segments, even among Malay and rural respondents who in the past were not supportive of the policy to teach Mathematics and Science in English.

Only 18% of the respondents disagreed.

The study suggests that the very strong support among Johoreans for the introduction of public English-medium schools was due to their cognisance of the success of Singapore’s national system in producing graduates who were competent in English and internationally employable.

As for the “One School for All” concept, the survey concluded that there is strong support among Chinese and Indian respondents for it.

Johor Ruler Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, in an exclusive interview with The Star sometime ago, said the level of English among the people was deteriorating and something needed to be done to stop the rot.

The Sultan felt that there was a need to have a single stream education system instead of the present three types of schools – national, Chinese and Tamil.

The survey also found that there was strong support for the Bangsa Johor concept across all demographic segments in Johor.

The findings also found the Johor Royal family to be highly respected and popular.

This was confirmed by the positive endorsements Johor’s Royal family received from all respondents on its performance.

The findings also showed respondents agreeing that the Johor Royal family was a good steward of Johor’s resources and that Sultan Ibrahim looked after the personal interests of his subjects.

The survey also pointed out that Sultan Ibrahim should intervene in politics when necessary and the Ruler was a good guardian of Islam.

However, on the matter about whether Johor royalty should refrain from business ventures, the support was slightly more than 50%.

About 2,011 respondents of various age groups above 18 years took part in the survey.

Source: The Star Online


loading...

Sunday, 19 November 2017

Keputusan UPSR, PT3 tiada pengumuman rasmi

Imej via Utusan Online
MARANG 19 Nov. - Jabatan Pendidikan negeri tidak akan mengadakan pengumuman rasmi berhubung keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi seluruh sekolah di negeri ini sebagaimana lazimnya setiap tahun.

Pengarahnya, Shafruddin Ali Hussin ketika mengesahkan perkara itu berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan arahan Kementerian Pendidikan sebagai satu transformasi baharu selain mengurangkan tekanan kepada guru pelajar dan masyarakat apabila perincian keputusan dijadikan perbandingan.


Selain peperiksaan awam di peringkat rendah dan menengah rendah itu, jelasnya, keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) akan diumumkan secara rasmi kepada media sebagaimana biasa.


“Maknanya, pihak jabatan pengarah tidak lagi mengumumkan secara rasmi mengenai keputusan UPSR dan juga PT3 tidak lama lagi sebagaimana kita lakukan sebelum ini dengan mengadakan sidang akhbar,” katanya.


Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis Anugerah Pembestarian Sekolah Negeri Terengganu 2017 di sini hari ini. Yang turut hadir, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu, Alias Talib.

Sumber-UTUSAN ONLINE


loading...

UPSR: Doing away with top school comparisons

Image via The Star Online
SHAH ALAM: The upcoming UPSR results announcement on Thursday will not mention the top-achieving school nor make comparisons between districts.

Deputy Education Minister Datuk Chong Sin Woon said this was to reduce the emphasis on exams.

He added that the National Education Blueprint’s main aim is to deemphasise on exams and wants parents, teachers and even the media to understand that education is also important to ensure students get enough extra-curricular activities in schools and learning beyond exams.

Chong also said students could obtain co-curricular points by joining competitions organised by ministry-accredited societies such as the KL KSK.

“This has to be a registered society, and all they have to do is to submit full details to the ministry. If your information is complete, you can be accredited faster by the ministry for student participation,” he said.

He added that participating in activities like lion dances could be put under the “sports” co-curricular activity and would benefit students later when applying for university placement.

On the topic of Common European Framework Reference (CEFR) English text­books for the new academic year, Chong said the textbooks would be imported and used for the entire year.

“According to the European Framework, this will be implemented for one to two years, and the ministry will publish its own books afterwards,” said Chong.

He added that both CEFR and the Primary School Standard Curriculum (KSSR) textbooks would be used, with the latter as supplements.

He also said that the elite classes often became the main focus of the school, garne­ring most of the school’s teaching efforts and resources.

“This is the result of the emphasis on exam results, where the aim is to achieve good results during exams and fame for the school to become elite,” Chong said after attending the launch of the Kuala Lumpur Kun Seng Keng (KL KSK) Lion and Dragon Dance Association’s new cultural centre in Shah Alam.

He was asked to comment on policy regarding elite classes in schools.

Chong said instructions to stop segregating classrooms as elite and normal from next year were issued by the Federal Territories Education director.

“Other education departments have not issued similar instructions,” Chong said during the press conference.

Source: The Star Onlineloading...

Penyelarasan Takwim Sekolah Untuk Tarikh-Tarikh Cuti Perayaan 2018


KPM telah menyelaraskan tarikh-tarikh cui perayaan bagi sesi persekolahan tahun 2018 yang melibatkan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Kaamatan, Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas.

Bagi tahun 2018, Negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan diperuntukan  dua hari cuti perayaan  bagi sambutan Hari Kaamatan dan Hari Gawai Dayak.

Semua sekolah hendaklah mematuhi cuti perayaan yang diperuntukan oleh Kementerian dan cuti ini TIDAK PERLU DIGANTI


Muat Turun:

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL. 10 2017 
loading...

Dasar Pendidikan selari dengan Transformasi Negara 2050 (TN50)

KUALA LUMPUR 18 Nov. – Kementerian Pendidikan akan terus meningkatkan sistem pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) agar selaras de­ngan Transformasi Negara 2050 (TN50) menjelang 2050.

Menterinya, Datuk Seri Mahdzir Khalid berkata, dasar pendi­dikan sedia ada kini sudah memadai cuma akan ada penambahan agar selari dengan Transformasi Perindustrian Keempat (Industri 4.0) bagi generasi akan datang.

“Beberapa elemen telah digerakkan di bawah PPPN bagi menjadikan ia satu pelan holistik termasuklah dengan penggunaan teknologi digital dalam pem­belajaran dan pengajaran selain mewujudkan kelas abad ke-21.

“Dalam pada itu, kejayaan murid perlu dilihat secara keseluruhan termasuklah pemikiran, pendidikan, kokurikulum, sukan dan sebagainya bagi mencapai matlamat tersebut,” katanya kepada media selepas meraikan majlis santai bersama masyarakat Parlimen Padang Terap di sini hari ini.

Yang turut hadir, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kuala Nerang, Datuk Badrol Hisham Hashim dan ADUN Pedu, Kama Noriah Ibrahim bersama lebih 600 masyarakat Parlimen Padang Terap di Kuala Lumpur.

Mahdzir berkata, sistem pendidikan negara akan merentasi semua masyarakat tidak kira di bandar dan juga pedalaman bagi memastikan semua menikmati trans­formasi ini.

Menurutnya, sistem pembe­lajaran yang cenderung kepada Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) perlu terus dipupuk dalam kalangan murid bagi memastikan ia dapat mengharungi Industri 4.0

“Menerusi penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di sekolah juga antara faktor yang akan menyumbang kepada perkara itu,” katanya.

Sementara itu, Mahdzir yang juga Ahli Parlimen Padang Terap berkata, Kuala Nerang akan menjadi sebuah Bandar Getah (Rubber City) apabila semua pusat penyelidikan Lembaga Getah Malaysia berpindah daripada Sungai Buloh di Selangor ke daerah itu dalam tiga tahun lagi.

Menurut beliau, pemindahan terse­­but sudah berlaku secara berperingkat sejak 2007 dengan memperuntukkan tanah seluas 1,700 ekar bagi pusat kajian dan penyelidikan getah di Malaysia.

Tambahnya, pusat itu secara tidak langsung akan meningkatkan sosioekonomi dan memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar dengan ada­nya industri berasaskan getah di sana.

“Pelbagai kajian akan dilakukan di pusat itu termasuklah kajian penanaman, susu getah selain pelbagai industri berasaskan getah yang akan berpusat di bandar itu kelak,” katanya.

Sumber: Utusan Malaysia


loading...

Google+ Followers